אשראי באמצעות קרנות


גיוס אשראי באמצעות קרנות - רקע כללי


בישראל פועלות מספר קרנות המסייעות לעסקים וחברות בסדרי גודל שונים לקבל הלוואות שהיקפן עשוי להגיע עד 15 מליון ש"ח. 


ההלוואות בתמיכתן של הקרנות ניתנות בעיקר ע"י קבוצה נבחרת של בנקים (לעיתים גם ע"י גופי מימון חוץ בנקאי) וייחודן הוא בכך שהחברות הלוות נדרשות להעמיד ביטחונות בשיעורים נמוכים יחסית מהמקובל במערכת הבנקאית ואצל גורמי המימון.


את מרבית הבטחונות כנגד הלוואות אילו מספקות הקרנות בדרך של מתן ערבויות לטובת הגוף המממן בשיעורים הנעים בין 60%-90% מסך ההלוואה. למי נועדו הקרנות השונות ?


במקור - נוצרו הקרנות הללו מסיבות שונות: חלקן נוצרו על מנת לסייע לחברות הנזקקות לאשראי אולם מתקשות לקבלו (עקב מחסור בביטחונות / הרעה זמנית בתוצאותיהן הכספיות / כל מקרה בו הבנקים המממנים את פעילות החברה בשוטף - מתקשים לתמוך בפעילות הפיתוח שלה ). חלקן האחר - נועד לסייע בפיתוח הפעילות העסקית באזורים גאוגרפיים ספציפיים וישנן גם כאילה המיועדות לתמיכה במגזרי עסקים מסויימים. 


בפועל -  מסתבר כי גם חברות בעלות איתנות גבוהה מסתייעות בהלוואות מעין אילו על אף שיש ביכולתן לספק את צורכי המימון שלהן בכוחות עצמן.


לכל הקרנות מכנה משותף אחד:  כולן דורשות בראש ובראשונה הוכחת יכולת החזר חוב של מבקשת ההלוואה. כל חברה המבקשת מימון באמצעות קרן כלשהי, נדרשת להציג ניתוח היסטורי של פעילותה ושל מצבה הנוכחי, פירוט תכניותיה העתידיות ותחזיות לגבי תוצאותיה הצפויות ובסופו של דבר להציג את התחשיבים והניתוחים שישכנעו כי ביכולתה להחזיר את ההלוואה המבוקשת.שיקולים מרכזיים בקבלת הלוואות באמצעות קרנות


* האפשרות לקבל הלוואה מאת מקור חיצוני לבנקים איתם עובדת החברה בשוטף מבלי להכביד או לנצל את 

  משאבי האובליגו ו/או הביטחונות הקיימים ו/או הפנויים אצלם.  


* היכולת לקבל אשראי מאת בנקים שאינם מממנים את החברה על אף קיומו של שיעבוד שוטף על נכסיה  

  לטובת הבנקים הממנים הקיימים וזאת מבלי לפגוע בשיעבוד השוטף או לשנותו.  


* האפשרות לקבל אשראי מאת בנק חדש ללא מחוייבות להעברת פעילות שוטפת וללא רקע קודם.


* האפשרות לקבל הלוואות לטווח ארוך ( 5 שנים ואף יותר) גם לשימושי טווח קצר (למשל: רכש מלאי, מימון חוב  לקוחות ועוד).  


* היכולת לקבל מימון למגזרים ו/או פעילויות בעלי סיכון גבוה יותר וכן ליוזמות חדשות. 


* הבנקים רואים בקרנות אילו מכשיר נוח יותר למימון חברות ו/או פעילויות הנמצאות בתהליכים ו/או בתקופות 

  מאתגרים (בין אם בשל הימצאותם של אילו בשלבי התפתחות מואצת ובין אם בשל התמודדותם עם תקופות או 

  אירועים משבריים) ולפיכך מגלים גמישות רבה יותר באישור אשראי כאמור.  להרחבה בנושא גיוס הלוואות באמצעות הקרן בערבות מדינה לחץ כאן.


להרחבה בנושא גיוס הלוואות באמצעות הקרן ההדדית של התאחדות התעשיינים  לחץ כאן.


להרחבה בנושא גיוס הלוואות באמצעות קרן צפונה דרומה  לחץ כאן.