אשראי באמצעות קרנות


                                        הקרן החדשה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים *

                                               

                              (מיועדת לחברות שמחזור המכירות השנתי שלהן אינו עולה על  100 מיליון ₪)


מהי מהות הקרן ולמי היא מיועדת ?

משרד האוצר, הקים לפני מספר שנים קרן ערבויות, שמטרתה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים בקבלת הלוואות לטווח ארוך.


קרן זו מיועדת לעסקים וחברות שהיקף הכנסותיהם בשנה הקלנדארית האחרונה לא עלה על 100 מליון ש"ח.  הקרן פועלת בדרך של מתן מרבית הביטחונות הנדרשים לבנקים לשם העמדת ההלוואות הללו. 


נכון להיום, ניתנות ההלוואות בתמיכת הקרן ע"י ארבעה בנקים המשתתפים בתכנית: בנק אוצר החייל, בנק הפועלים, בנק מזרחי ובנק מרכנתיל דיסקונט.


במהותה, הקרן מיועדת לסייע לעסקים וחברות, בפיתוח פעילויות ו/או בהתמודדות עם אתגרים נקודתיים לאחר שאילו שכנעו ביכולת החזר חוב שלהם וכי הם בעלי מודל עסקי משכנע ו/או וותק וניסיון בתחומם. 


במהלך השנים האחרונות סייעה סופרוויזר למאות חברות איכותיות ובתוכן גם חברות גדולות, רשתות, חברות תעשייתיות וחברות שירותים. כולן בעלות וותק וניסיון (חלקן גם חברות בעלות משאבים ואיתנות פיננסית גבוהה) שנדרשו להגדלת משאבי המימון שלהן, הן בשל תהליכי צמיחה שדרשו היערכות מתאימה בהיבט מקורות המימון והן על מנת להתמודד עם  אירועים חריגים ו/או נקודתיים בחייהן.  היתרונות המרכזיים בהלוואה בערבות המדינה


הכלי במרכזי באמצעותו מסייעת הקרן בקבלת ההלוואה הוא העמדת בטחונות לבנק בהיקף העשוי להגיע עד 70% מסך ההלוואה, כך שיחד עם השלמת בטחונות ע"י החברה עצמה (לשיקול דעתו של הבנק ובכל מקרה בשיעור שלא יעלו על 25% מיתרת ההלוואה) מתקבל כי מרבית ההלוואה מגובה ע"י ביטחונות.  מכאן נגזרות מספר משמעויות חשובות:


*  הבנקים, שהינם גורם חשוב בתהליך אישור ההלוואה - מגלים גמישות רבה יותר באישור האשראי 

    באמצעות הקרן. הדבר חשוב במיוחד במקרים בהם:


א)  מדובר בפרוייקטים ו/או פעילויות מאתגרים יותר מהרגיל.


ב)  מקרים בהם החברה נמצאת בשלהי תקופה מאתגרת ו/או אירועים חריגים בחייה.


ג)  קיים שיעבוד שוטף (שש"כ) לטובת בנק אחר .


ד)  הפעילויות ו/או החברות משתייכות למגזרים הנחשבים מסוכנים יותר ו/או פחות אהודים על המערכת 

             הבנקאית.  


ה)  לחברה מחסור בבטוחות ו/או בהון עצמי לטובת קבלת תוספת אשראי.


*  ההלוואה באמצעות הקרן יכולה להתקבל גם במסגרת בנקים בהם לחברה אין אשראי ו/או פעילות שוטפת. כך 
    שמבחינתה - מדובר בתוספת אשראי שאינה גורעת ו/או מנצלת את מסגרותיה בבנקים בהם היא פועלת
    (בדומה לאשראי חוץ בנקאי).

*   הישענות על ביטחונות חיצוניים כדוגמת ערבות המדינה, מאפשרת לחברה לקבל תוספת אשראי מבלי להגדיל את

     ניצול הבטוחות שלה ו/או לשעבד ביטחונות נוספים ובכך להשאיר את משאביה פנויים.


*  הלוואה באמצעות הקרן בערבות מדינה הינה אחד המכשירים הבודדים בהם הבנקים נאותים להעמיד אשראי לזמן 
    ארוך גם במקרים בהם שימושיו הם שימושי טווח קצר (לדוגמה: מימון מלאי,מימון חייבים ולקוחות וכו’). הדבר 
    מאפשר לחברה לקבע לאורך זמן את האשראי לו היא זקוקה לצורך צמיחה ולהתפתחות גם במקרים בהם תהליכי 
    חזרת ההון החוזר - ארוכים יותר. 

*  הלוואה כאמור הינה מכשיר נוח לשיפור הרווחיות בדרך של מעבר מרכש מקומי לייבוא  (מהלך הכרוך לרוב 

   בוויתור על אשראי ספקים).


*  בראיית הבנקים - מדובר במכשיר שיווקי, המאפשר כניסה לפעילות מול החברה מבלי לפגוע במרקם היחסים שלה 

   עם הבנקים הממנים האחרים (בעיקר במצב בו קיים שיעבוד שוטף כללי כאמור).  בסיטואציה כזו, יכולה החברה 

   ליהנות גם ממחירי חדירה נמוכים מצד הבנק המציע את ההלוואה באמצעות הקרן (בין היתר על רקע שיעור 

   הביטחונות הגבוה אותו הוא מקבל).  

 
 

תרומתה הייחודית של סופרוויזר לתהליך והערכים המוספים של שירותינו בהקשר של גיוס ההלוואה בערבות מדינה 


לכאורה - מדובר בהליך סטנדרטי ומובנה ודינו כדין כל בקשת אשראי רגילה. אולם הניסיון מלמד, כי מאחורי הפורמטים הטכניים והמובנים, קיימת מסכת רחבה של "תורה שבעל פה" וכי שיקולי ההחלטה של הגורמים המאשרים השונים לאורך התהליך (אשר כל אחד לבדו יכול להכשיל את התהליך) משתנים, מגוונים ולעיתים אף מנוגדים.


לפיכך בקשת האשראי, הניתוחים והחומרים המוגשים, מחייבים חשיבה אסטרטגית והגשה חכמה המתחשבת במספר רב של גורמים, דיעות, דגשים ומגבלות המשקללים ומביאים בחשבון את תפיסת עולמם של גורמי ההחלטה השונים - לרבות הגוף המתאם, הבנקים ונציגי המדינה בוועדת האשראי. 


ניסיוננו הרב בהתמודדות עם תהליכי הגיוס וגורמי הבדיקה בקרן, היכרתנו עם המגבלות וההעדפות של הגורמים השונים, היכולת לזהות את המוקשים השונים לאורך הדרך והקשר הישיר למקבלי ההחלטות (תוך כדי תהליך הבדיקה ולאחריו) בשילוב עם הרמה המקצועית הגבוהה - הם שהביאו לתוצאות הטובות משמעותית של בקשות שהוגשו על ידנו בשם לקוחותינו ביחס לסטטיסטיקה של כלל בקשות האשראי שהוגשו לקרן (הן במונחי כמות הבקשות שאושרו והן במונחי היקף האשראי שאושר מתוך סך האשראי שנתבקש).    אבני הדרך המרכזיות בתהליך גיוס ההלוואה בערבות מדינה 


להלן אבני הדרך המרכזיות בתהליך גיוס האשראי כאמור:


שלב א’ - איבחון:  שלב בו מבצע צוות מקצועי של סופרוויזר בחינה ראשונית של חומרי הגלם של החברה (הבנת הרקע הכללי ופעילות העסק, ניתוח ראשוני של הדו"חות כספיים, ניתוח תמונת מצב החוב ותמונת המצב הבנקאית ועוד) ובוחן שני דברים עיקריים:

1. סיכויי הצלחת הגיוס לאור נתוניה הסובייקטיביים של החברה.

2. מידת התאמתה של ההלוואה בקרן בערבות המדינה לחברה עצמה ולמאפייני יחסיה עם בעלי המניות שלה  - 
        לאור מגבלות שונות אותם מטילה הקרן על אילו לאורך חיי ההלוואה. 

שלב ב’ - בניית בקשת האשראי : בשלב זה מתבצע ניתוח מעמיק של החברה ופעילותה, צורכיה ותוכניותיה , מגובשת האסטרטגיה על פיה תיבנה הבקשה כולה ( בחירת מסלול מימון, בחינת מוקדי ההתייחסות בניתוח החברה, לימוד הבעיות ומציאת דרכי פתרון ועוד) ונבנית הבקשה עצמה המורכבת מחמישה פרקים מרכזיים:


פרק א’ - האינטרודוקציה:  מדובר בתקציר מנהלים, שמטרתו להכיר את החברה ופעילותה לגורמי הבדיקה 

          וסוקר את החברה (היסטוריה רחוקה וקרובה), מתאר את מאפייני פעילותה, מציג את תמונת המצב 

          העכשווית של החברה וסביבתה העסקית, מפרט את חזונה ותכניותיה ולבסוף מחבר לכל אילה את צורכי 

          האשראי שלה, מהם נגזרת בקשת האשראי.

 

פרק  ב’ - ריכוז נתונים: בפרק זה מרוכזת בתמצית סדרת נתונים עיקריים ( לדוגמה: פירוט ספקים, לקוחות, 

פרטי בעלויות וצדדדים קשורים, נתונים לגבי עובדים ותפקידים ועוד) הדרושה לגורמי הבדיקה במסגרת 

           עבודת הבדיקה.


פרק  ג’ - ניתוח תוצאות הפעילות של החברה בשלושת השנים האחרונות : בפרק זה מוצג ניתוח של  

          תוצאות הפעילות של החברה  כפי שמשתקפות בדו"חותיה הכספיים של שלושת השנים האחרונות, 

          לאור האירועים והתהליכים אותם היא עברה לאורך השנים הללו ותוך מתן הסברים והתייחסויות 

          לסוגיות המרכזיות המשתקפות מתוך הדו"חות.  בפרק זה גם מוצג ניתוח של כושר כיסוי החוב של 

          החברה בהתבסס על תוצאות פעילותה בשילוב עומס החוב איתו היא התמודדה עד כה.  פרק  ד’ - תחזיות פיננסיות : בפרק זה מוצגות תחזיותיה הפיננסיות של החברה עד וכולל שנת 2016 

         והן כוללות תחזיות  רווח והפסד, תחזית יתרות מאזניות ותחזית הדו"חות על תזרימי המזומנים אותם 

         צופה החברה לשנים הבאות. 


פרק  ה’ - הנחות המודל : בפרק זה מפורטות כל הנחות העבודה שעל בסיסן נבנו התחזיות הפיננסיות, 

המשמשות ביחד עם הדו"חות ההיסטוריים כבסיס להחלטה בדבר יכולתו העתידית של העסק לפרוע את 

          חובותיו לרבות ההלוואה המבוקשת באמצעות הקרן בערבות מדינה. 


כאן המקום לציין כי מידת ההבנה באשר להנחות הצפויות להתקבל על דעתם של הבודקים, עשויה לשנות משמעותית את התוצאה הסופית ומכאן החשיבות הגבוהה בשילוב גורם מנוס ומקצועי הבקיא בהלך הרוח, אופן הניתוח והחשיבה של גורמי הבדיקה השונים, יתכנן, יבנה ויציג את החומרים כראוי ובדרך שתשכנע את כל מקבלי ההחלטות לאורך התהליך.   שלב ג’ - הגשת הבקשה לגוף המתאם וביצוע בדיקה מקדמית מול הבנקים המשתתפים בתכנית : בשלב זה מועברת הבקשה לבדיקתו הרשמית של הגוף המתאם. במקביל נשלחת הבקשה לבנקים המשתתים בתכנית ( לאחר התייעצות עם החברה לגבי העדפותיה) במסגרתה מתבקש כל אחד מהבנקים , במסגרת דו שיח שאינו מחייב בשלב זה (לא את החברה ולא את הבנק) לתת התייחסותו ותשובתו העקרונית בדבר מידת נכונותו לממן את החברה במסגרת ההלואה המבוקשת והתנאים אותם הוא מציב במקרה שיהיה מוכן לממן ( גובה הבטחונות שידרוש, ריביות וכו’).שלב ד’ - בחירת בנק והעברת המלצת הגוף הבודק :  משסיים הגוף המתאם את בדיקתו ולאחר שנתקבלו האינדיקציות מאת כל הבנקים אליהם הועברו החומרים לעיון מקדים, מנותבת הבקשה בצירוף המלצת הגוף הבודק לבנק שנבחר ע"י החברה. כעת תעבור הבקשה לבחינה של הבנק ובסופה הוא יקים ועדה פנימית שתפקידה לאשר את בקשת האשראי ואת תנאי ההלוואה אותם מבקש הבנק (לעניין בטוחות וריביות בעיקר).

 

שלב ה’ - קיומה של ועדת אשראי סופית : לאחר שסיימו הבנק והגוף המתאם את עבודתם, מתכנסת ועדת אשראי משותפת לשניהם ולנציגי משרד האוצר (או התמ"ת - לפי העניין) ובמסגרתה מתקבלת ההחלטה הסופית בקשר לאשראי המבוקש.יצוין כי הצוותים המקצועיים של סופרוויזר מבצעים את מרבית העבודה הכרוכה בגיוס האשראי ומלווים את החברה ומייצגים אותה מול כל הגורמים הרלוונטיים  לכל אורכו של התהליך לרבות : 


*  כתיבת בקשת האשראי, הניתוחים, התחזיות הפיננסיות וניתוחי כושר כיסוי החוב של החברה.


*  ניהול התקשורת מול כל גורמי הבדיקה ומתן מענה לכל השאלות וההבהרות הנדרשים לאורכה של הבדיקה.


*  ביצוע בדיקות מקדימות מול כל הבנקים הרלוונטיים בכיד לוודא כי החברה קיבלה את ההצעה הטובה ביותר 

    שניתן לקבל בסיטואציה הנוכחית.


*  סיוע והכוונת החברה בכל הפרוצידורות והאספקטים הטכניים הכרוכים בהגשת הבקשה.


*  הכוונת החברה ובעליה והדרכתה באשר להתנהלות הנדרשת לאחר קבלת ההלוואה וכן לגבי דרישות הקרן 

    ומגבלותיה.   מידע כללי לגבי ההלוואות הניתנות באמצעות הקרן בערבות מדינה מהם שימושי ההלוואה האפשריים ?


הלוואות אילו מיועדות ביסודן לשלושה שימושים עיקריים:


א. מימון צורכי הון חוזר - לעסקים בצמיחה ו/או לעסקים המתמודדים עם מחסור זמני במקורות מימון ביניים.


ב. ביצוע השקעות - הן במסגרת ייזום עסקים ופעילויות חדשים והן למטרת הרחבת פעילויות קיימות.


ג. הלוואות במסלול מחזור אשראי - שמטרתן לסייע לחברות למחזר חלק מהאשראי שלהן ולפרוס אותו לטווחי זמן 

   ארוכים יותר.מהם תנאי הסף לקבלת הלוואה באמצעות הקרן?


1. המחזור השנתי של החברה בשנה הקלנדארית האחרונה אינו עולה על 100 מיליון ₪. 


2. אין לעסק או לחברה חוב בלתי מוסדר כלפי רשויות המס.


3. אין לעסק או לחברה ו/או לבעלי מניותיה חשבון מוגבל או מעוקל.


4. אין לבנק כלשהוא תביעה משפטית כנגד העסק או החברה .


5. העסק או החברה אינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים או בפירוק.


6. במקרה של עסקים או חברות הפונים בבקשת הלוואות במסלול השקעות וכן במקרה של עסקים בהקמה - נדרשת

   גם השקעת הון בעלים בשיעור שלא יפחת מ- 20% מסך תוכנית ההשקעה. מהם סכומי ההלוואה שניתן לקבל ותנאיה ?


היקף ההכנסות בשנה הקלנדארית האחרונה          סכום ההלוואה המקסימאלי שניתן לקבל


6.25 מליון ועד 100 מליון ש"ח  עד 8% מההכנסה בשנה הקלנדארית האחרונה

עד 6.25 מליון ש"ח  עד 500,000 ש"ח.

עוסק זעיר (שהכנסתו אינה עולה על 3 מיליון ש"ח) עד 100,000 ש"ח.


תקופת ההלוואה:  עד 60 חודשים, עם אפשרות לדחיית החזר קרן (גרייס) לתקופה של 6 חודשים ועוד 54 תשלומים.   


מסלולי הצמדה:  מדד או שקלית לא צמודה. 


שיעור הריבית: כפי שיוסכם בין החברה לבנק ( במקרה של הלוואה מבוססת פריים - לא תעלה הריבית על פריים + 3.5%).
 מהם הביטחונות והערבויות הנדרשים מאת החברה ובעליה ?


70% מהביטחונות הנדרשים לבנק - ניתנים על ידי המדינה.  


הבנק רשאי לדרוש מהלווה ביטחונות נוספים לשביעות רצונו - ובלבד שהיקפם לא יעלה על  25% מסך ההלוואה. 


חברי הקרן ההדדית של התאחדות התעשיינים - יכולים להסתייע בקרן ההדדית לעניין הבטוחות אותם הבנק עשוי לדרוש כנגד מתן הלוואה באמצעות הקרן בערבות המדינה (במסגרת ה- 25% המותרים לו) כך שיתכן מצב בו החברה לא תעמיד כל בטוחה משל עצמה לצורך קבלת ההלוואה.  ערבויות בעלים * 


במקרה בו בעל המניות הישיר הוא אדם פרטי 


*  בחברות שמחזור ההכנסות שלהן אינו עולה על 25 מליון ש"ח - תידרש ערבותו האישית בכל מקרה ובלבד

    ששיעור החזקתו בחברה יעמוד על 5% ומעלה.

 


*  בחברות שמחזור ההכנסות שלהן הינו 25 עד 100 מליון ש"ח  - היה ומחזיק בחברה הלווה באופן ישיר

   ושיעור החזקתו עומד על 5% ומעלה - תידרש ערבותו האישית בכל מקרה. היה והוא מחזיק במניות

   החברה הלווה באמצעות חברה נוספת - אזי ערבותו האישית תידרש רק במידה שהחברה המחזיקה ישירות

   במניות החברה הלווה אינה עומדת במבחני איתנות פיננסית מספקת.


במקרה בו בעל המניות הישיר הינו חברה בע"מ

 

תידרש ערבות החברה האם בכל מקרה. 


*  המידע האמור להלן הינו מידע כללי ולידיעה בלבד ואינו מקיף בהכרח את כל תנאי הקרן ומגבלותיה. כמו כן ייתכן כי נפלו בו טעויות ו/או אי דיוקים. לפיכך אין להסתמך על האמור להלן לבדו לפני קבלת החלטות כלשהן לעניין ההלוואה בקרן בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. 

** הקרן מגדירה הנחיות שונות וחלופות שונות לעניין ערבות הבעלים במקרים בהם הגוף הלווה ו/או בעלי מניותיו הינם גופים בעלי מאפיינים יחודיים כדוגמת: חברות ציבוריות, קיבוצים, קרנות השקעה ואחרים.  צרו קשר ונשמח לספק לכם את המידע הנדרש בעניין.